AAA
Školní poradenské pracoviště
Program školního poradenského pracoviště:

 • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi
 • podpora sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek
 • spolupráce se zákonnými zástupci
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními
 • metodická podpora učitelům
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů
 • prevence rizikového chování a školní neúspěšnosti
 • včasná intervence při problémech žáků


VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Kateřina Spilaková

Náplň práce:
 • péče o žáky s výukovými potížemi a speciálně vzdělávacími. potřebami
 • péče o žáky s výchovnými problémy
 • péče o nadané žáky a mimořádně nadané žáky
 • metodická a informační činnost pro zákonné zástupce žáků i učitele
 • prevence sociálně – patologických jevů
 • spolupráce s PPP Třinec, Frýdek – Místek, Český Těšín, se SPC Frýdek – Místek, Ostrava s Rehabilitačním stacionářem v Třinci a dalšími organizacemi
 • vedení databáze žáků s podpůrnými opatřeními,zajištění vypracování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů
Cíle:
 • vytvořit ve škole pozitivní klidnou atmosféru bez nadměrného tlaku a pocitů nejistoty při udržení uvědomělé kázně
 • formovat postoj žáků ke společensky akceptovatelným hodnotám
 • zvyšovat sociální kompetence žáků, rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají orientaci a odpovědnosti za chování

METODIK PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Mgr. Lucie Krenželoková

Provádí:

 • záchyt signálů rizikového chování, práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků
 • vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování
 • poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či s projevy rizikového chování

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2024 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systďż˝m ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO