AAA
Škola dnes

Škola dnes

 Od 1. ledna 2003 změna právní formy organizace, škola se stala právním subjektem a její součástí je Základní škola a mateřská škola na Karpentné. Zřizovatelem je statutární město Třinec, se kterým bezproblémově spolupracujeme. V letošním školním roce navštěvuje školu v Oldřichovicích 194 žáků, školu v Karpentné 23 žáků a mateřskou školu v Karpentné 23 dětí. Celkem pracuje na sloučených školách 41 zaměstnanců.

 Vyučování probíhá  v 1. až 5. třídách podle ŠVP ZV" Škola porozumění ". ŠVP jsou k dispozici k nahlédnutí na obou školách.

 

Poslání školy

 - komplexně rozvíjet osobnost každého jednotlivého žáka pomocí všech pedagogických    prostředků a metod s důrazem na jejich vysokou kvalitu a úspěšnost při přestupu na 2. stupeň ZŠ

 

Škola nabízí

 - výuku podle školního vzdělávacího programu " Škola porozumění "

 - pěkné, klidné, rodinné a zdravé venkovské prostředí

 - motivující pracovní atmosféru

 - velmi dobrou úroveň vědomostí, dovedností a návyků žáků

 - výuku anglického jazyka od 1. třídy

 - individuální přístup k žákům s rozdílnými výukovými potřebami, včetně individuálních vzdělávacích plánů

 - výchovné poradenství s pravidelnými konzultacemi s výchovnou poradkyní

 -  spolupráci se zákonnými zástupci žáků, se školskou radou a  Spolkem

 - pobyt ve školní družině od 6,00 do 7,30 a od 11,30 do 16,30 hod. s řadou aktivit, soutěží a vycházek

 - bohatou škálu kulturních a sportovních akcí

 - pestrou nabídku mimoškolních aktivit a zájmových útvarů pod záštitou DDM

 - žákovskou knihovnu a možnost půjčování knih

 - stolní tenis na chodbách školy

 - relaxace na školní zahradě

 - chutné a zdravé obědy

 - školní autobus směr Guty 

 

S žáky pracuje

 - aktivní, plně aprobovaný  a stabilizovaný pedagogický sbor

 - výchovná poradkyně a školní metodik prevence

 

Můžeme se pochlubit

- moderním technickým vybavením / počítačová učebna, internet ve všech třídách, interaktivní

  tabule, dataprojektory, tablety, keramická dílna s pecí, aj. /

- environmentální učebnou na zahradě školy

- tříděním odpadů

- vystoupením  pro zákonné zástupce žáků

- multifunkčním hřištěm

- významnými úspěchy žáků v různých soutěžích

- aktuálními webovými stránkami  www. zs.oldrichovice.cz

 

Nepovinné předměty

- evangelické náboženství

- katolické náboženství

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2024 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systďż˝m ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO