Škola dnes
Škola dnes
 Od roku 1. ledna 2003 změna právní formy organizace, škola se stala právním subjektem a její součástí je Základní škola a mateřská škola na Karpentné. Zřizovatelem je město Třinec, se kterým bezproblémově spolupracujeme. V letošním školním roce navštěvuje školu v Oldřichovicích 182 žáků, ZŠ Karpentná 33 a MŠ 24 dětí. Celkem pracuje na sloučených školách 35 zaměstnanců.
 Vyučování probíhá  v 1. až 5. třídách podle ŠVP ZV" Škola porozumění " v ZŠ Oldřichovice. V ZŠ Karpentná se vzdělávají v 1. až 4. ročníku podle ŠVP ZV " Škola porozumění " a v5. ročníku dle ŠVP ZV " Škola pro všechny ". ŠVP jsou k dispozici k nahlédnutí na obou školách.
 
Poslání školy
 - komplexně rozvíjet osobnost každého jednotlivého žáka pomocí všech pedagogických    prostředků a metod s důrazem na jejich vysokou kvalitu a úspěšnost při přestupu na 2. stupeň ZŠ
Škola nabízí
 - výuku podle školního vzdělávacího programu " Škola porozumění " a ŠVP ZV " Škola pro všechny"
 - pěkné, klidné, rodinné a zdravé venkovské prostředí
 - motivující pracovní atmosféru
 - velmi dobrou úroveň vědomostí, dovedností a návyků žáků
 - výuku anglického jazyka od 1. třídy
 - individuální přístup k žákům s rozdílnými výukovými potřebami, včetně individuálních vzdělávacích
   plánů
 - výchovné poradenství s pravidelnými konzultacemi s výchovnou poradkyní
 -  spolupráci se zákonnými zástupci žáků, se školskou radou a  Spolkem
 - pobyt ve školní družině od 6,30 do 7,30 a od 11,30 do 16,00 hod.s řadou aktivit,soutěží a vycházek
 - bohatou škálu kulturních a sportovních akcí
 - pestrou nabídku mimoškolních aktivit a zájmových útvarů pod záštitou DDM
 - žákovskou knihovnu a možnost půjčování knih
 - stolní tenis na chodbách školy
 - ralaxace na školní zahradě
 - chutné a zdravé obědy
 - školní autobus směr Guty 
S žáky pracuje
 - aktivní, plně aprobovaný  a stabilizovaný pedagogický sbor
 - výchovná poradkyně a školní metodik prevence
 
Můžeme se pochlubit
- moderním technickým vybavením / počítačová učebna, internet ve všech třídách, interaktivní
  tabule, dataprojektory, tablety, keramická dílna s pecí, aj. /
- nově postavenou  environmentální učebnou na zahradě školy
- tříděním odpadů
- vystoupením  pro zákonné zástupce žáků
- multifunkčním hřištěm
- významnými úspěchy žáků v různých soutěžích
- aktuálními webovými stránkami  www. zs.oldrichovice.cz
Nepovinné předměty
- evangelické náboženství
- katolické náboženství

Základní škola a mateřská škola Třinec,
Oldřichovice 275,
příspěvková organizace


Oldřichovice 275
739 61 Třinec
Tel: +420 558 348 102
Email: zs.oldrichovice@seznam.cz   URL: www.zsoldrichovice.cz

© 2018 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, zs.oldrichovice@seznam.cz
© Systém ZAKLADNISKOLY.INFO | Provozuje Core Trade s.r.o. | Hosting InVite.cz | HTML | CSS | SEO